Inbegrepen:

- Onderhoud toestel

- Bijvullen en ontluchten installatie mits voorzieningen binnen handbereik

- Controle op lekkages in het toestel

- Controle op juiste gasafstelling toestel

- Bij storingen zullen geen voorrijkosten in rekening worden gebracht

- Altijd bereikbaar

- Volgens fabrikant voorgeschreven onderhoud materialen

- Onderhoud uitgevoerd door een gecertificeerd monteur en volgens BRL-6025 en/of BRL-100 richtlijnen

- Bij storing zal er voor het eerste uur geen arbeidsloon in rekening worden gebracht

Niet inbegrepen:

- Kosten van materialen en onderdelen anders dan als door de fabrikant voorgeschreven noodzakelijk voor onderhoud

- Lekkage en storingen anders dan van in het contract opgenomen toestel

- Overmacht van bliksemslag, overstroming, uitvallen elektra

- Ondeskundig of ontijdig handelen

- Ontkalken van toestellen

- Het huren van steigers en/of hoogwerkers

- Verhelpen van storingen die het gevolg zijn van: onjuist instellen kamerthermostaat, weersafhankelijke regeling, geen of te lage gasdruk, te lage waterdruk, lucht in de installatie. Deze zaken zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid:

- WPT-Zwolle kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van bevriezing, bevuiling van alle binnenleidingen of leidinglekkages, (gas-water en cv-leidingen) of storingen in het gas-water of elektriciteitsnet of wanneer er sprake is van overmacht.

- WPT-Zwolle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van een klacht, niet of nog niet heeft plaats gehad, tenzij de schade aan opzet of grove schuld te wijten zou zijn

- Aansprakelijkheid wordt alleen aanvaard indien reparaties en/of onderhoud zijn uitgevoerd door WPT-Zwolle zelf.

Betalingsvoorwaarden:

- Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks dit kan via maandelijkse factuur binnen 14 dagen overmaken naar rekeningnummer van WPT-Zwolle of via automatisch incasso na SEPA goedkeuring

- Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Is de factuur binnen 3 weken nog niet betaald, zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen

- WPT-Zwolle behoud zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de prijzen te indexeren.

Overige voorwaarden:

- Ondergetekende hierna te noemen opdrachtgever en WPT-Zwolle sluiten een service contract af voor 24 maanden en wordt daarna stilzwijgend maandelijks verlengd.

- WPT-Zwolle behoudt zich het recht voor om een abonnement te weigeren respectievelijk op te zeggen als de installatie niet (meer) voldoet aan de door de BRL-6025 en/of BRL-100 voorschriften en meest elementaire veiligheidsnormen.

- Alvorens een toestel in abonnement wordt genomen zal eerst waar nodig het betreffende toestel tegen uurloontarief en berekening van materialen in orde worden gebracht.

- Asbest houdende toestellen worden niet in het abonnement opgenomen.

- WPT-Zwolle behoudt zich het recht om ten alle tijde zonder opgaaf van reden een abonnement te weigeren, niet te verlengen of te doen eindigen of deze voorwaarden te wijzigen.